Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen.

Laat kinderen door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken.

Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. via digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen.

Beperk het contact tussen kinderen en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Denk hierbij aan:

 • Spreiding in haal- en brengmomenten
 • In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar binnen
 • Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten
 • Kinderen bij de deur laten ophalen
 • Let op dat ouders (buiten) niet bij elkaar clusteren

Denk er ook over na hoe de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar gastouder kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Bijv. door een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de gastouder het kind kan oppakken. De emotionele veiligheid dient bovenal te worden gewaarborgd.

De veelgestelde vragen zijn algemeen beantwoord. Raadpleegt u altijd het locatiespecifieke protocol heropening van uw gastouder om volledig geïnformeerd te zijn.

Werken in de kinderopvang (als bijvoorbeeld beroepskracht of gastouder) valt onder één van de cruciale beroepen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM:

 • Personeel/gastouders met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis en worden getest op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of negatief zijn getest kunnen zij weer aan het werk.
 • Personeelsleden/gastouders worden getest conform de zorgaanpak.
 • Bij gastouderopvang in eigen huis geldt: wanneer een huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius heeft, kan er geen (nood)opvang worden geboden.
 • Personeelsleden/gastouders die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst[1]), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.
 • Personeelsleden/gastouders met gezinsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar
 • Personeelsleden die zwanger zijn werken vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) niet meer op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. Wij gaan hierover in overleg met de bedrijfsarts/behandelaar.
 • Gastouders die zwanger zijn vangen vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) geen kinderen meer op.

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#risicogroepen

De veelgestelde vragen zijn algemeen beantwoord. Raadpleegt u altijd het locatiespecifieke protocol heropening van uw gastouder om volledig geïnformeerd te zijn.

Richtlijn RIVM () Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen

Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid mogen naar het kinderdagverblijf of gastouderopvang, als zij geen koorts hebben. En kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool mogen met verkoudheidsklachten naar school en naar de buitenschoolse opvang, als zij geen koorts hebben.

Dit geldt niet als:

 • Kinderen contact hebben gehad met een patiënt die het nieuwe coronavirus heeft.
 • Er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid.
 • toevoeging 14/8: Indien u in een land bent geweest met een oranje of rood reisadvies: Voor kinderen tot 4 jaar geldt op basis van het dringende advies voor thuisquarantaine na aankomst in Nederland, dat zijn de eerste 14 dagen na thuiskomst niet naar de kinderopvang of gastouderopvang gaan.

Het kind moet dan thuisblijven en het is belangrijk om het kind te laten testen.

Kinderen die hoesten, benauwd zijn of andere klachten hebben die bij COVID-19 kunnen passen, moeten thuisblijven tot de klachten over zijn. Kinderen kunnen op verzoek van de ouders getest worden. Neem contact op met de huisarts als je kind ernstige klachten heeft.

In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het werk niet (altijd) mogelijk en wenselijk. Tussen gastouders en ouders moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. Wij passen zo nodig en waar mogelijk de beschikbare ruimtes op de locatie hierop aan. Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht. Informatie over een kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld. De gastouder organiseert de breng- en ophaalmomenten zo dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Denk hierbij aan looproutes, eenrichtingsroutes en het maken van afspraken met ouders over breng- en haaltijden om piekmomenten te voorkomen.

In het protocol dat u heeft ontvangen van uw gastouder of nanny staat specifieke informatie voor uw gastouderopvang.

Samengevat:

 • Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
 • Tussen personeelsleden en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden
 • Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
 • Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
 • We dragen er zorg voor dat er melding wordt gedaan bij de GGD indien we meer dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld corona) op locatie hebben
 • Als kinderen klachten ontwikkelen gedurende de dag gaan deze direct naar huis

De veelgestelde vragen zijn algemeen beantwoord. Raadpleegt u altijd het locatiespecifieke protocol heropening van uw gastouder om volledig geïnformeerd te zijn.

De bemiddelingsmedewerkers van Welkom-Kind Amersfoort kennen alle gastouders persoonlijk. Wij investeren niet alleen tijd in onze gastouders, ook financieel ondersteunen wij hen bij het ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden. Iedere gastouder die zich is aangesloten bij Welkom-Kind Amersfoort beschikt over;

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de gastouder in het verleden geen bezwaar vormt voor het werken met kinderen. Zijn er andere volwassenen aanwezig tijdens de gastouderopvang, dan kunnen deze volwassenen ook een VOG overleggen
 • Een Registratienummer Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaal, het zogenaamde LRKP nummer. Dit zorgt ervoor dat u kinderopvangtoeslag aan kunt vragen wanneer u gebruik maakt van deze gastouder
 • Een EHBO-opleiding specifiek gericht op kinderen
 • De juiste opleiding (Belastingdienst; artikel 10a)

Heeft u vragen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op!

Contact

Gastouders moeten aan een aantal wettelijke eisen voldoen om een gastouderbureau te mogen starten/runnen. Er zijn eisen met betrekking tot uw opleidingsniveau en u dient in het bezit te zijn van een EHBO-opleiding voor kinderen. Bent u minimaal 18 jaar oud, beschikt u reeds over een passende opleiding(en), dan maken wij op korte termijn een afspraak met u om kennis te maken! Als dat bevalt, dan gaan wij daarna direct voor u op zoek naar een passend gastgezin!

Ook wanneer u nog niet aan deze eisen voldoet (18 jaar oud is een harde eis), kunt u bij ons terecht. Wij ondersteunen u bij het behalen van de juiste opleidingen en investeren in uw toekomst als gastouder bij Welkom-Kind Amersfoort. Wij helpen u tevens bij het aanvragen van een VOG en de registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Meer informatie
Eisen Belastingdienst

U heeft een klacht, wat ontzettend vervelend! De eerste stap die u dan onderneemt is contact met ons opnemen!

06 57253686

info@welkomkindamersfoort.nl

Wij nemen uw klacht altijd serieus en doen ons uiterste best u direct bij te staan bij uw klacht/probleem/vraagstuk. Wij proberen om samen met uw gastouder/vraagouder een oplossing te vinden waar u beide content mee bent. Ook kunt u kijken in het Welkom-Boek, welke digitaal beschikbaar is via het urenregistratiesysteem. Komen we er samen niet uit, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij een externe klachtencommissie, zoals De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waar ook gastouderopvang onder valt.

De belastingdienst geeft over gastouderopvang en recht op kinderopvangtoeslag het volgende aan; <<< U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen als uw gastouder is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). De gastouder heeft voor elke locatie een apart registratienummer. Ook het gastouderbureau waarbij uw gastouder is aangesloten, moet in dit register staan >>> Ons gastouderbureau heeft een LRKP nummer en ook iedere gastouder heeft een apart registratienummer. Dit betekent dat u voor de uren die u daadwerkelijk afneemt bij de gastouder, kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. Wanneer de gastouder dicht is (vakantie, ziekte, …) dan is er geen sprake van opvanguren en komt u voor die uren niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Een andere restrictie; onder de regeling dienstverlening aan huis moet de vraagouder extra kosten betalen, onder andere voor vakantiedagen en doorbetaling bij ziekte. Er kunnen over deze kosten ook geen uren worden opgegeven aan de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag. Wanneer er afgeweken wordt van de uren die zijn afgesproken tussen gastouder en vraagouder, is er wel recht op kinderopvangtoeslag voor deze uren.

Meer informatie

Als gastouder bent u werkzaam als zelfstandig ondernemer. U heeft daarom recht op een zwangerschapsverlof uitkering van de overheid.

Meer informatie

Gastouders die bij ouders thuis werken ‘in dienst zijn’ met een maximum van drie dagen per week kunnen gebruik maken van de Regeling ‘Dienstverlening aan huis. Daarmee verdienen zij het wettelijk minimumloon, zijn ze uitgesloten van verplichte werknemersverzekeringen, hebben ze recht op 6 weken doorbetaling bij ziekte en recht op vakantie. De ouders kunnen gebruik maken van kinderopvangtoeslag; de vergoeding per uur is gesteld op een maximum door de overheid te vergoeden bedrag (bron: Kinderopvangtotaal).

Het volgende is van toepassing:

 • Er moet sprake zijn van een gezagsverhouding: de opdrachtgever (vraagouder) is de werkgever van de werknemer (gastouder)
 • De werkgever geeft aan welk werk de werknemer moet doen
 • De werknemer heeft recht op loon. Dit wordt vooraf afgesproken en bedraagt per uur minimaal het wettelijk minimum loon
 • De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8% (eenmalige storting of verwerkt in het uurtarief)
 • De werknemer heeft recht op (doorbetaalde) vakantie
 • De werknemer heeft bij ziekte recht op maximaal 6 weken loondoorbetaling (minimaal 70% van het minimumloon)
 • De werknemer kan verlof krijgen volgens de Wet arbeid en zorg.
 • De werknemer heeft te maken met een werkgever in de zin van de Arbowet, die moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Voor gastouders (werknemers)

Wie werkt volgens de Regeling dienstverlening aan huis is geen gewone werknemer. Zo worden er door de werkgever geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen afgedragen. Let op; de werknemer is dus niet verzekerd voor de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW ) en heeft ook geen recht op deze uitkeringen. Gaat u werken volgens deze regelen dan adviseren wij u om u vrijwillig te verzekeren. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • U mag maximaal 3 dagen per week voor 1 opdrachtgever werken. U mag wel voor meer dan 1 opdrachtgever werken, zolang u maar bij elke opdrachtgever aan de voorwaarden voldoet;
 • U moet zelf aangifte van de inkomsten doen bij de Belastingdienst;
 • U kunt zonder ontslagvergunning worden ontslagen.

Ja, dat is verplicht. Elke stagiaire moet een geldige VOG hebben op het moment dat de stage start. De VOG mag maximaal twee maanden oud zijn. Als de VOG door de school is aangevraagd, blijft de VOG geldig gedurende de hele schoolloopbaan en kan deze worden meegenomen naar volgende stages. Ben je stagiaire maar nog onder de 18 jaar? Dan moeten je ouders het aanvraagformulier VOG ook ondertekenen. Voor maatschappelijke stages en snuffelstages van minder dan 60 uur per jaar is de VOG niet verplicht.

Een verzoek voor een VOG dient u in bij Welkom-Kind Amersfoort (info@welkomkindamersfoort.nl).

Gelukkig is de inschrijving van gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang in de meeste gemeenten in Nederland kosteloos. Een aantal gemeenten vraagt echter leges voor de eerste inschrijving van een gastouder op een adres in de betreffende gemeente. U kunt bij ons navragen hoe dat in uw gemeente is geregeld. Als uw gemeente leges heft dan berekenen wij die door aan de gastouder. Voor de gastouder zijn deze leges aftrekbaar.

Elke gastouder moet een geldige VOG in haar bezit hebben. Indien de opvang bij de gastouder in huis plaatsvindt moet ook van alle volwassen huisgenoten een VOG aanwezig zijn. Een verzoek voor een VOG dient u in bij Welkom-Kind Amersfoort (info@welkomkindamersfoort.nl). Wij bereiden de aanvraag voor. Via de Dienst Justitie ontvangt u een e-mail waarmee u de VOG digitaal kunt aanvragen.

Mocht u niet in de mogelijkheid zijn om de VOG digitaal aan te vragen dan helpen wij u graag verder.

U kunt als gastouder de kosten voor het aanvragen van een VOG aftrekken van de belasting. Een VOG mag niet ouder zijn dan 3 maanden op het moment dat de gastouderregistratie in het Landelijk Register wordt aangevraagd.

Meer informatie over VOG

Een vraagouder heeft alleen recht op kinderopvangtoeslag, als de gastouder staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Het kan voorkomen dat de reguliere gastouder door omstandigheden tijdelijk niet kan werken. In deze periode kunt u een beroep doen op een invalgastouder. Wanneer de invalgastouder voldoet aan de opleidingseisen, beschikt over een geldige VOG en staat ingeschreven bij Welkom-Kind, dan is een registratie in het Landelijk Register Kinderopvang niet nodig. Als een gastouder voor langere tijd moet worden vervangen dan gaat Welkom-Kind op zoek naar een goed alternatief. In dat geval is er sprake van een tijdelijk overeenkomst en niet van een invalgastouder.

De kinderopvangtoeslag verandert jaarlijks. Wilt u bereken welk bedrag u terug krijgt dan kunt u dat eenvoudig berekenen.

Proefberekening Belastingdienst

De optie voor gastouderopvang krijgt u wanneer u de opvang voor u kind(eren) gaat selecteren:

Kinderopvangtoeslag berekenen

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bemiddelingsmedewerker van Welkom-Kind Amersfoort kan ook een prognoseberekening voor u maken!

Contact

Het aantal uren kinderopvang dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, bedraagt voor ieder kind maximaal: 230 uren per kalendermaand en 140 procent van het aantal gewerkte uren, waarbij reistijd niet wordt aangemerkt als gewerkte uren voor dagopvang. Voor buitenschoolse opvang geldt 70 procent van het aantal gewerkte uren, waarbij reistijd niet wordt aangemerkt als gewerkte uren.

Voor het aantal uren dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, wordt uitgegaan van het aantal uren van de ouder of partner die in dat berekeningsjaar het minste aantal uren heeft gewerkt.

Bereken maximum aantal opvanguren kinderopvangtoeslag

Aan het ontvangen van kinderopvangtoeslag zijn voorwaarden verbonden. In elk geval moeten uw gastouder en uw gastouderbureau geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang. Welkom-Kind en onze gastouders staan geregistreerd in dit register. Verder is de te ontvangen kinderopvangtoeslag afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Wij werken regionaal om het contact met onze vraagouders en onze gastouders zo persoonlijk mogelijk te houden. Zo weten wat er speelt en wat de wensen en behoeften zijn.

In de regio Amersfoort zijn wij altijd actief op zoek naar geschikte gastouders. Woont u als gastouder buiten deze regio, dan komen wij toch graag in contact met u. Indien mogelijk verwijzen wij u door naar onze collega’s van een andere regio.

Woont u als vraagouder buiten de regio en beschikt u reeds over een gastouder, dan is het mogelijk om u samen bij ons aan te sluiten. Wij bespreken de mogelijkheden graag in een persoonlijk gesprek.

Ik zoek een gastouder
Ik ben gastouder

 

Gastouderopvang is een kwestie van vraag en aanbod. Wij zoeken altijd naar een gastouder die past bij uw wensen en de behoeften van uw kind(eren). Hebben wij direct een passende gastouder, dan kan de gastouderopvang binnen twee weken zijn geregeld.

Het is altijd verstandig om uw wensen zo vroeg mogelijk bij ons neer te leggen. Inschrijven is altijd kosteloos. De bemiddelingskosten gaan pas in wanneer wij een geschikte gastouder hebben voor u hebben gevonden.

Vrijblijvend inschrijven

Een thuiscrèche is gastouderopvang bij een gastouder in huis welke voldoet aan extra eisen.

Deze gastouders:

 • bieden 6 of meer dagdelen kinderopvang aan,
 • bieden meerdere kinderen uit tenminste 3 gezinnen opvang aan,
 • zijn tenminste 1 jaar via Welkom-Kind Amersfoort werkzaam
 • hebben in dat jaar laten zien dat zij met plezier en overtuiging kwalitatief goede opvang leveren